ISPEL

Informačný systém je určený pre lízingové spoločnosti, exekútorské úrady, poisťovne a predajcov ojazdených vozidiel.

NOTIS

IS umožňujúci prehľadné a rýchle online overovanie fyzických osôb v Registri fyzických osôb SR a overovanie vozidiel v Evidencii vozidiel.

VINexpert

Viacúčelová, modulárna aplikácia určená na získavanie základných informácií o vozidle z celosvetovo unikátneho identifikátora VIN čísla a kontrole jeho korektnosti v najrôznejších evidenčných a verifikačných procesoch a SW aplikáciách.

EUCARIS

Technická platforma, ktorá prepája navzájom okrem iného hlavne registre vozidiel a umožňuje členským krajinám vzájomné dopytovanie.

RPZV

Vnútroštátny register cestných motorových vozidiel, ktoré sú prihlásené v EVO SR, do ktorého sa zaznamenáva zobrazovaná hodnota odometra motorového vozidla v rôznych životných situáciách počas prevádzky vozidla až do jeho vyradenia z evidencie.

ISEB

Aplikácia ISEB umožňuje overenie a aktualizáciu údajov v niektorých informačných systémoch Ministerstva vnútra SR, ktoré sa viažu k exekuovanej osobe, tzv. povinného.

ISKO

Zabezpečená web aplikácia vytvorená na platforme Microsoft ASP.NET technológie, ktorú využívajú pracoviská kontroly originality.

RPU

Register poistných udalostí slúži na účely výmeny informácií nevyhnutných na overenie pravdivosti a úplnosti údajov o poistnej udalosti alebo škodovej udalosti.

Obhliadky

Aplikácia určená pre lízingové spoločnosti, poisťovne, predajcov jazdených vozidiel a súkromne osoby.

Centrálny register strojov a zariadení

Register je určený na elimináciu a odhaľovanie poistných a leasingových podvodov, ako aj na prevenciu voči krádeži a obchodovaniu s ukradnutými strojmi a zariadeniami.

Register osvedčení o zhode COC

Vnútroštátny register štruktúrovaných údajov v spoločnom elektronickom formáte z vystaveného osvedčenia o zhode COC.

Zahraničné previerky

Predmetom služby je preverenie vozidla a jeho pôvodu v štátoch Európskej únie, USA, ako aj v tretích krajinách.

ISPEL

Informačný systém ISPEL poskytuje výstupy z on-line preverenia viacerých údajov o vozidle. Informácie sú záujemcovi poskytované prostredníctvom webovej aplikácie ISPEL, alebo cez webservis priamo do prostredia produkčného systému používateľa.

ISPEL je určený pre leasingové spoločnosti, exekútorské úrady, poisťovne a predajcov ojazdených vozidiel. Hlavným prínosom je pomoc pri odhaľovaní podvodov, buď poistných, alebo pri vytváraní leasingových zmlúv. Ďalej pri predaji vozidla, napr. pri neoprávnenom manipulovaní s odometrom, alebo pri pokuse predaja blokovaného vozidla.

Medzi služby informačného systému ISPEL patria:

 • služby kontroly originality,
 • audit,
 • overenie zabezpečovacieho prevodu vlastníckeho práva,
 • obhliadky vozidiel,
 • záložné právo,
 • leasing,
 • pátranie,
 • VINexpert,
 • overenie identifikačného čísla VIN,
 • poistenie,
 • zahraničná previerka,
 • exekučné blokácie – generovanie výziev leasingových spoločností exekútorom na neoprávnené blokovanie vozidiel,
 • služby: TK, EK.

Celkový rozsah Služieb, príp. konkrétnej Služby si môže v rámci možností stanovených ISPEL-om stanoviť sám záujemca. Aplikácia je určená najmä pre správu prístupov v roli „administrátor“, pre požiadavky na služby, prehľady a kontroly overení v roli „manažér“ a pre služby overovania v roliach „manager“ a „referent“.

NOTIS - Notársky informačný systém

Spoločnosť IRIS SH, s.r.o. v spolupráci s Notárskou komorou SR vyvinula informačný systém NOTIS. Ide o informačný systém umožňujúci prehľadné a rýchle online overovanie fyzických osôb v Registri fyzických osôb SR (RFO) a overovanie vozidiel v Evidencii vozidiel SR.

NOTIS poskytuje vybraný súbor údajov o osobe a súčasne aj údaje o vzťahových osobách v prehľadnej forme s možnosťou exportovania a tlačenia výstupov a lustrácií vo viacerých formátoch. Všetky dopyty sú evidované v histórii dopytov o lustráciách a je možné ich reportovanie a spätné prehliadanie.

NOTIS:

 • poskytuje vybraný súbor údajov o osobe a súčasne aj údaje o vzťahových osobách v prehľadnej forme s možnosťou exportovania a tlačenia výstupov a lustrácií vo viacerých formátoch. Všetky dopyty sú evidované v histórii dopytov o lustráciách a je možné ich reportovanie a spätné prehliadanie
 • poskytuje vybraný súbor údajov o vozidle a vlastníctve vozidla
 • uľahčuje notárom ako súdnym komisárom aktuálny prístup k informáciám o poručiteľoch, ich vozidlách a dedičoch vo veciach dedičských konaní

NOTIS ďalej poskytuje vybraný súbor údajov o vozidle a vlastníctve vozidla.

NOTIS uľahčuje notárom ako súdnym komisárom aktuálny prístup k informáciám o poručiteľoch, ich vozidlách a dedičoch vo veciach dedičských konaní.

VINexpert - riešenie pre správnu prácu s VIN

VINexpert je špecializovaný SW produkt a znalostná databáza identifikátorov vozidiel VIN (Vehicle Identification Number) vyvinutý spoločnosťou IRIS SH, s.r.o. na základe viac ako dvadsaťročných skúseností a znalostí z oblasti identifikácie vozidiel, (medzi) národných centrálnych registrov vozidiel, rozmanitých pátracích systémov po odcudzených vozidlách a v neposlednom rade z forenznej praxe pre potreby kontroly originality vozidiel a určovanie ich pravej identity.

Na čo slúži?

VINexpert patrí do rodiny tzv. VINdekodérov. Ide o viacúčelovú, modulárnu aplikáciu určenú na získavanie základných informácií o vozidle z celosvetovo unikátneho identifikátora VIN a kontrole jeho korektnosti v najrôznejších evidenčných a verifikačných procesoch a SW aplikáciách, kde sa profesionálne pracuje s identitou vozidla alebo tam, kde je nutné zachovať integritu dát medzi rôznymi aplikáciami prostredníctvom VIN. Produkt VINexpert tak slúži aj ako samostatný, nezávislý modul pre kontrolu kvality VIN pre ľubovoľnú aplikáciu.

Základná obrazovka rozkódovania VIN pre potreby základnej identifikácie. Používateľovi sa zobrazujú len obsahy jednotlivých informácií obsiahnutých vo VIN, tzv. - Dekodér I.
Čím sa odlišuje od iných VIN dekodérov?

VINexpert na rozdiel od iných VINdekodérov, ktoré spravidla dokážu rozkódovať VIN len od určitých továrenských značiek, je schopný všeobecne pracovať s akoukoľvek továrenskou značkou a kategóriou vozidla. VINexpert bol výkonnostne primárne navrhnutý pre potreby projektu eCall a dokáže rozkódovať desiatky tisíc VIN počas jedinej sekundy. To ho predurčuje aj k prepojeniu na rozsiahle databázy vozidiel, ako sú centrálne registre, rôzne evidencie vozidiel a pod. VINexpert nie je len pasívny nástroj určený k jednosmernému rozkódovaniu informácií , ale dokáže odhaliť aj chyby vo VIN zadávané užívateľom, napr. v registračných procesoch a cez špeciálne, štandardizované rozhranie komunikovať s užívateľom a upozorňovať ho, kde sa pri zápise VIN dopustil chyby. VINexpert tiež natívne rozpoznáva, pri ktorých modeloch vozidiel je v štruktúre VIN implementovaná tzv. kontrolná číslica a len u týchto vozidiel dokáže kontrolovať korektnosť špeciálnym výpočtovým algoritmom. Pomocou jednoduchých, štruktúrovaných prepojení možno VINexpert veľmi jednoducho a rýchlo integrovať s akoukoľvek zákazníckou aplikáciou. VINexpert bol realizovaný pre prácu v multijazyčnom prostredí, takže užívateľ má kedykoľvek možnosť ľubovoľne sa prepájať medzi jednotlivými jazykmi.

Dekodér II. pre forenzné využitie, pre profesionálnych užívateľov, ktorí potrebujú poznať, aké hodnoty, na ktorých pozíciách VIN sú prípustné a aký je ich obsah. V pravej časti je zobrazený generátor náhodných VIN pre simuláciu rozkódovania VIN pre učebné účely. Generátor dokáže simulovať bežné chyby, ktoré sa v praxi vyskytujú pri zápise VIN užívateľom informačného systému.
V akých jazykoch pracuje?

Národné lokalizácie (jazykové mutácie) poskytovaných informácií z aplikácie VINexpert sú vo verzii 2.0 v jazyku anglickom, českom a slovenskom. Architektúra aplikácie je pripravená tak, že je možné ľahko a rýchlo doplniť akýkoľvek ďalší jazyk na prianie zákazníka. Sú pripravené špeciálne nástroje (aplikačné moduly) na efektívnu podporu prekladov, takže vo veľmi krátkej dobe je aplikácia pripravená pracovať v ďalšom jazyku.

VINexpert dokáže v oboch svojich režimoch (Dekodér I. a Dekodér II.) upozorniť užívateľa na chyby vo VIN na konkrétnych pozíciách a ponúkne existujúce hodnoty znakov aj s ich obsahom. Pre aplikácie typu eCall je VINexpert tolerantný k 65% chýb, ktoré sa v praxi vyskytujú. Aj v týchto prípadoch, kedy užívateľ zadá nekorektné VIN, ktoré by napríklad znamenalo, že vozidlo pomocou kľúča VIN nebude nájdené v žiadnej databáze (napr. EVO – Evidencia vozidiel v SR), VINexpert garantuje rozpoznanie typu a modelu vozidla.
Kde všade je možné VINexpert využiť?

Využitie aplikácie VINexpert je veľmi rozsiahle. Možno ho použiť vo všetkých aplikáciách, kde sa profesionálne pracuje s vozidlami, a kde sa používa VIN ako primárny identifikátor alebo ako dátový kľúč k prepájaniu medzi rôznymi evidenciami vozidiel. Všade tam, kde je potrebné zabezpečiť korektnosť VIN, zistiť obsah (rozkódovanie) VIN, alebo nájsť chyby, alebo zmeny v tomto identifikátore. Možné úlohy aplikácie VINexpert, jej hlavné funkcionality a oblasti využitia sú uvedené v nasledujúcej tabuľke.

Úloha VINexpertu Hlavná funkcionalita Oblasť implementácie
Pasívne VIN dekódovanie Zobrazuje len obsah VIN
 • eCall linka tiesňového volania 112 (základná značka, model a technická charakteristika vozidla)
 • VINcube - zobrazuje obsah nájdených VIN z vozidla
Aktívne VIN dekódovanie VINexpert ako modul kontroly kvality VIN. VINexpert upozorňuje na chyby pri zápise VIN do rôznych IS

Možnosť kontrolovať kvalitu VIN vstupov zadávaných zamestnancami automobilového registra
 • Centrálny register vozidiel (počas všetkých operácii VIN vstupov/updateov)
 • EUCARIS rozhranie (VIN je overené a jeho obsah je zobrazený skôr, ako je prijatá informácia z databázy členského štátu v EUCARIS-e )
 • VIN kontrola pred vstupom do jednotlivých OBU jednotiek pre projekt eCall
 • Iné databázy s VIN číslom ako primárnym kľúčom (poisťovne, lízingové spoločnosti, databáza odcudzených vozidiel a pod.)
VIN dekódovanie ako zdroj základných informácií o vozidle Položky z VIN sú dekódované a posielané do iného IS (výrobca, model, modelový rok) Databáza odcudzených vozidiel
Databáza poistených vozidiel
Databáza vozidiel (ako fleet manažment a pod.)
Forenzný VINdecoding VINdekodér II. nie len dekóduje obsah VIN čísla, ale poskytuje aj informáciu, ktoré znaky, a na ktorej pozícii sú prijateľné. Pomoc pre (ne) deštruktívne skúmanie alebo logickosť obsahu VIN Polícia, forenzné inštitúcie a experti
Štatistiky založené na VIN dekódovaní Vytváranie správ založených na zozname VIN čísel (koľko vozidiel bolo predaných výrobcom, model vozidla, havarované vozidlá (použitím databázy eCall) - podľa modelu, času, regiónu atď.) Štátne a súkromne agentúry, ktoré potrebujú štatistiky, Poisťovne,
Výrobcovia/predajcovia vozidiel
Databáza vozidiel atď...
VIN a VINexpert ako prepojenie do ostatných databáz a funkcionalít
 • Štatistiky o krajine pôvodu výrobcu vozidiel
 • Online prepojenie do technických crash schém (ako Moditech atď.)
 • Prepojenie do CoC distribučných databáz
Štátne agentúry, (EVO),
Hasičské zbory,
Forenzné inštitúcie,
Polícia,
Poisťovne
Aké sú prínosy?

VINexpert slúži ako nástroj veľmi rýchlej identifikácie typu / modelu vozidla a všetkých ďalších údajov, ktoré výrobcovia komponujú do štruktúry VIN. Veľmi krátka doba rozkódovania a nízky objem prenášaných dát predurčujú VINexpert pre prácu aj v transakčných aplikáciách s veľkým objemom dát a zároveň s veľmi vysokými nárokmi na dostupnosť. VINexpert súčasne poskytuje informácie, ktoré overujú, či napr. VIN konkrétneho vozidla je korektné, reálne a či sa užívateľ pri odpise alebo oprave VIN nepomýlil a nezadal nelogické údaje. VINexpert má funkcionalitu kontroly kvality zadávaného identifikátora VIN, ktorá je v užívateľskej aplikácii interaktívna a napomáha užívateľovi odstrániť prípadné chyby. VINexpert možno tiež využiť aj ako výukový nástroj pre všetky osoby, ktoré pracujú s položkou VIN.

Forenzné aspekty

VINexpert je pripravený pre prácu forenzných expertov, ktorí vďaka jeho pomoci môžu študovať a analyzovať obsah a štruktúru VIN rôznych modelov vozidiel aj z pohľadu pozmenených alebo falšovaných VIN, a tým vyhľadávať originálne a zmenené časti VIN.

Základná obrazovka, kde pomocou rôznych výberových kritérií je možné vyhľadávať typy, modely vozidiel a skladbu ich VIN.
Aká je architektúra aplikácie VINexpert?

VINexpert je možné využívať dvojakým základným spôsobom. Buď ako samostatnú aplikáciu na PC alebo NB v podobe webového klienta, alebo ho cez webové rozhranie integrovať do ľubovoľnej užívateľskej aplikácie zákazníka. Z pohľadu umiestnenia dátových zdrojov aplikácie VINexpert pri integrácii do vlastných aplikácií je možné vyberať z možnosti vzdialeného umiestnenia na produkčných serveroch spoločnosti IRIS SH, s.r.o. s on-line aktualizáciou dátových štruktúr VIN, alebo z lokálneho umiestnenia databázy u zákazníka. Tento druhý variant je odporúčaný pri zákazníckych aplikáciách s požiadavkami na veľmi vysoký stupeň dostupnosti. V tomto prípade dátová aktualizácia prebieha dávkovo zo zdrojových databáz spoločnosti IRIS SH, s.r.o. v dohodnutých časových intervaloch (napr. denne).

Základná architektúra pripojenia ku znalostným dátovým zdrojom aplikácie VINexpert. VINexpert môže pracovať ako klient na PC alebo NB, alebo môže byť pripojený prostredníctvom webovej služby na akékoľvek iné zákaznícke aplikácie. Databáza VINexpertu môže byť tiež na vyžiadanie súčasťou IS zákazníka s tým, že je minimálne 1x denne aktualizovaná.
SW rozhranie

VINexpert možno pripojiť k ľubovoľnej aplikácii zákazníka prostredníctvom jednoduchých rozhraní. Zákaznícka aplikácia potom môže využívať zasielané dáta z dekódovania VIN len pre "čítanie" alebo ukladanie, alebo pomocou riadiacich parametrov interaktívne informovať užívateľa o chybách, ktorých sa dopustil pri zápise VIN, ponúkať logicky správne hodnoty na jednotlivých pozíciách VIN, formulovať pre zákazníkov pomoc v jeho aplikáciách a pod. Výsledkom je upozornenie na nereálne či chybné VIN, zabezpečenie kvality VIN, a tým zabezpečenie integrity dát medzi rozdielnymi IS rôznych subjektov, ktoré spracúvajú informácie o motorových vozidlách.

Technické parametre pre pripojenie aplikácie do prostredia PC alebo NB:

Sieťové požiadavky:

 • Otvorený odchádzajúci port 80 pre obojsmernú TCP komunikáciu
 • Otvorený odchádzajúci port 1433 pre obojsmernú TCP komunikáciu

Požiadavky na pracovnú stanicu:

 • Windows 7 alebo Windows XP SP3+ a vyššie
 • Súborový systém NTFS
 • Minimálna doporučená pamäť 2GB RAM
 • Microsoft .NET Framework 4+ (je súčasťou užívateľskej inštalácie)

EUCARIS

Spoločnosť IRIS SH, s.r.o. zabezpečuje prístup do systému EUCARIS a súčasne vyvinula moduly pre Ministerstvo vnútra SR a Ministerstvo dopravy ČR.

Popis jednotlivých modulov:

 • Modul EUCARIS II.: prenos dát medzi členskými krajinami. Prenášajú sa dáta technickej špecifikácie vozidiel a ich stavov, ako aj o dáta vodičských preukazov, vodičských oprávnení a ich stavov.
 • Modul eCall: modul pre bezpečnostný záchranný systém, je vyvinutý pre pripojenie Hasičského záchranného systému na EUCARIS a CRV v ČR.
 • Modul CBE: slúži na prenos dát o držiteľovi vozidla, s ktorým bol spáchaný priestupok na úseku dopravy v konkrétnom členskom štáte.
 • Modul PRÜM: prenos informácií o držiteľovi a majiteľovi vozidla. Modulom sa môžu prenášať aj dáta o PZP.
 • Modul RESPER: prenos väčšieho množstva dát o vodičských preukazoch (VP). Modulom je možné posielať notifikácie (zmeny stavov) VP do jednotlivých štátov.
 • Modul MileAge: prenos zaznamenaných dát o najazdených kilometroch vozidla.

EUCARIS (www.eucaris.net) ako technická platforma, prepája navzájom (hlavne) registre vozidiel a vodičských preukazov, a umožňuje členským krajinám vzájomné dopytovanie. EUCARIS využívajú registračné autority vozidiel a vodičských preukazov, polícia, záchranné zložky, kriminalistické ústavy, ministerstvá a pod. Systém poskytuje okamžité informácie, a tým sa urýchľuje proces registrácie, ale aj odhaľovanie podvodov a rôznej formy organizovanej trestnej činnosti.

Register prevádzkových záznamov vozidiel

Škody spôsobené stáčaním kilometrov sú v Európskej únii odhadované na takmer 10 miliárd eur ročne, len na Slovensku je to okolo 160 miliónov eur za rok. Aktuálnym európskym snažením nie je prioritne represia a postih za podvod s najazdenými kilometrami, nakoľko táto cesta sa ukázala ako absolútne neúčinná najmä v štátoch, kde špeciálne tento druh podvodu ustanovili za trestný čin. V súčasnosti najúčinnejším opatrením, ktoré odporúča zaviesť každej členskej krajine EÚ aj Európsky parlament, je vytvorenie národných registrov.

SR má od roku 2016 zriadený Register prevádzkových záznamov vozidiel (RPZV). Jedná sa o vnútroštátny register cestných motorových vozidiel, ktoré sú prihlásené v evidencii vozidiel v SR. Do registra sa zaznamenáva zobrazovaná hodnota počítadla celkovej prejdenej vzdialenosti cestného motorového vozidla v rôznych životných situáciách počas prevádzky vozidla až do jeho vyradenia z evidencie, aby sa eliminovala neoprávnená manipulácia so zobrazovanou hodnotou odometra. Systémovú integráciu zabezpečuje pre RPZV spoločnosť IRIS SH, s.r.o.

Prispievatelia môžu zasielať prevádzkové záznamy vozidiel do RPZV tromi spôsobmi:

 • webovou službou - umožňuje automatizovane z vlastného produkčného systému zasielať servisné údaje a údaje o km do systému RPZV,
 • webovou aplikáciou - je vytvorená pre tento účel; umožňuje online zápis kilometrov vozidla a tlač výpisu z registra RPZV z aplikácii vo webovom prehliadači (Chrome, Mozilla, IE),
 • mobilnou aplikáciou - umožňuje online zápis kilometrov vozidla priamo z mobilu alebo tabletu (Android, iOS).

Zákon o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov (č.106/2018, § 48, ods.3) ustanovil od 20. mája 2018 povinnosť zasielať informácie o vozidlách do RPZV širokej škále štátnych aj privátnych subjektov. Jedná sa hlavne o informácie z TK, EK a KO, informácie o evidenčných zmenách vozidiel a o dopravných nehodách od orgánov Policajného zboru, o medzinárodnej preprave od ministerstva dopravy, o opravách a údržbe vozidiel od výrobcov, zástupcov výrobcov vozidiel a všetkých legálnych opravovní. Ďalej sa jedná o informácie o predajoch vozidiel od podnikateľov, o poistných udalostiach vozidiel od poisťovní, ako aj o údaje z odometra ojazdených vozidiel v čase jeho financovania od lízingových spoločností, od osôb oprávnených vykonávať legálne zásahy do odometrov a od znalcov po obhliadke vozidla.

Ďalšie informácie o RPZV sú dostupné na www.rpzv.sk.

ISEB

Aplikácia ISEB umožňuje overenie a aktualizáciu údajov v niektorých informačných systémoch MV SR, ktoré sa viažu k exekvovanej osobe, tzv. povinného. IS umožňuje vyhľadávanie vozidla povinného v Evidencii vozidiel SR. Výstupom sú relevantné údaje o vozidle, o držiteľovi a vlastníkovi vozidla a o exekučných blokáciách vozidla. ISEB následne zabezpečuje on-line exekučnú blokáciu vozidla alebo jeho odblokovanie. ISEB umožňuje aj prístup do Registra fyzických osôb SR, v ktorom sa overujú relevantné údaje povinného, napr. aktuálna adresa.

ISEB zabezpečuje:

 • zobrazenie exekučných blokácií vozidla,
 • on-line zablokovanie a odblokovanie vozidla,
 • overenie osoby v Registri fyzických osôb SR.

Systém je navrhnutý ako webová aplikácia, ktorá komunikuje on-line s Evidenciou vozidiel MV SR a Registrom fyzických osôb SR. Súčasne sú vystavené služby využívania ISEB pre interné systémy súdnych exekútorov.

ISKO

Celoštátny informačný systém kontrol originality (ISKO) vznikol v roku 2006, do produkčnej prevádzky bol uvedený v roku 2007. Podrobnosti o ISKO ustanovuje Zákon č. 106/2018 o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov, a Vyhláška MDV SR č.139/2018, ktorou sa ustanovujú podrobnosti v oblasti kontroly originality. Prevádzkovateľom ISKO je IRIS IDENT s.r.o. - technická služba kontroly originality, ktorá podlieha priamo MDV SR.

ISKO je zabezpečená web aplikácia vytvorená na platforme Microsoft .NET technológie. Základom je on-line prístup technikov pre zaznamenanie údajov vozidla na pracovisku kontroly originality. Používatelia pritom využívajú informácie z rôznych zdrojov (medzinárodné a národné evidenčné a pátracie systémy, dekodéry, fotodokumentačné databázy a pod.).

Úlohou systému ISKO je zaevidovať v oblastiach:

 • dokladovej a evidenčnej kontroly (pátranie, blokácie, údaje o vozidle, majiteľovi, držiteľovi vozidla, údaje z evidencie vozidiel, pomocné informácie z rôznych databáz apod.)
 • fyzickej kontroly vozidla (stavy a pôvodnosť identifikátorov, konštrukčné zmeny, namerané údaje z prístrojov, vizuálnej kontroly, fotodokumentácia apod.)
 • kontroly pravosti dokladov (či nie sú falošné alebo kradnuté, vyplnenie dokladov z rôznych štátov, kontrola ochranných prvkov apod.)

Technická služba v ISKO eviduje všetky údaje o výsledkoch kontroly originality vozidiel, vyhodnotení identifikátorov vozidiel a o záveroch ich spôsobilosti, dočasnej spôsobilosti alebo nespôsobilosti na premávku na pozemných komunikáciách a evidenciu príjmu a výdaja tlačív, kontrolných nálepiek, kontrolných bezpečnostných nálepiek v súlade s predpismi.

K zaznamenaným údajom majú prístup rôzny používatelia podľa definovaných rolí v zákone a schválených MDV SR. Tiež sú údaje v obmedzenom rozsahu poskytované verejnost. Odkaz na stránku: www.ko.sk.

RPU

Register poistných udalostí (RPU) vznikol na účely výmeny informácií nevyhnutných na overenie pravdivosti a úplnosti údajov o poistnej udalosti alebo škodovej udalosti prostredníctvom ktorého sú poisťovne, pobočky poisťovní z iných členských štátov a pobočky zahraničných poisťovní oprávnené navzájom sprístupniť a poskytovať údaje evidované v tomto registri. Register poistných udalostí je priebežne napĺňaný dátami o poistných udalostiach jednotlivých zúčastnených poisťovní.

Účel registra

Poskytovanie vybraných informácií o poistných udalostiach alebo škodových udalostiach, ktoré sú oprávnené sprístupniť a poskytovať si poisťovne navzájom.

Hlavným predmetom riešenia z globálneho pohľadu bolo vytvorenie centrálneho prístupového bodu pre pripojenie poisťovní do systému.

Súčasťou systému RPU je web aplikácia, ktorá poskytuje informácie pre používateľov poisťovní pristupujúcich do informačného systému z internetového prostredia. Aplikácia sprístupňuje používateľské rozhranie pre vyhľadávanie a poskytnutie informácií z informačného systému RPU a na ich prezeranie cez internetový prehliadač. Aplikácia RPU umožňuje pripájať všetky zúčastnené poisťovne do siete, v ktorej každá poisťovňa komunikuje priamo s Registrom PU.

Správcom informačného systému registra poistných udalostí je v súlade so zákonom č. 39/201 Z. z. a č. 39/2015 Z. z. Slovenská asociácia poisťovní.

Obhliadky

Aplikácia OBHLIADKY je určená pre leasingové spoločnosti, poisťovne, predajcov jazdených vozidiel, ako aj súkromne osoby. Cieľom je poskytnúť informácie o vozidlách na jednom mieste a čo je dôležité v ONLINE režime.

Ohliadky pre leasingové spoločnosti

Informácie o vozidle slúžia pre leasingové spoločnosti pri schvaľovacom procese vstupu do financovania. Predajcom jazdených vozidiel pri výkupe vozidiel, verejnosti pri kúpe vozidla, ale aj počas prevádzky vozidla.

Poskytované údaje je tak možné zistiť jediným zadaním identifikačného čísla vozidla VIN, EČV alebo načítaním elektronického osvedčenia o evidencii. Jedná sa o komplexné údaje o vozidle, ako napr. či vozidlo absolvovalo KO, TK, EK, či na vozidlo nie sú uvalené blokácie, exekúcie, či sa nenachádza v pátraní. Súčasne bude možné zistiť rok výroby vozidla, rozkódovať identifikačného čísla vozidla VIN a získať základné informácie o vozidle. Všetko v stave ONLINE, čiže výsledok je známy do pár sekúnd od zadania dopytu.

Súčasťou projektu je fyzická obhliadka vozidla, pri ktorej zákazník dostane informácie o:

 • výbave vozidla,
 • stave povlakovej vrstvy vozidla, teda či bolo lakovane pri oprave, príp. či bol opravovaný skelet karosérie alebo rám,
 • informácie o stave identifikátorov vozidla,
 • výsledok načítania riadiacej jednotky vozidla.
Obhliadky pri vstupe do poistenia

Prečo je pri uzatváraní CASCO poistenie (havarijné poistenie) často potrebná obhliadka vozidla?

Obhliadka vozidla pri havarijnom poistení nie je nutná u nových vozidiel kúpených v SR. V momente, kedy vozidlo opustí show-room, je vnímané ako ojazdené bez ohľadu na to, koľko má najazdených kilometrov.

Ojazdené vozidlá a dovozy, prijímané do havarijného poistenia, obvykle musia absolvovať obhliadku vozidla, pri ktorej sa zhotovuje aj fotodokumentácia, ktorá je podmienkou uzatvorenia poistnej zmluvy. Podrobne sa zaznamenajú všetky (drobné) poškodenia vozidla, skontroluje sa VIN číslo vozidla a zapíšu sa akékoľvek odchýlky od štandardu pre daný typ vozidla, napr. dodatočne namontovaná alebo výrobcom namontovaná doplnková výbava.

Obhliadkou vozidla pred uzatvorením havarijného poistenia sa chráni ako poisťovňa, tak aj klient, ktorý v prípade poistnej udalosti môže argumentovať tým, že v čase obhliadky vozidla takéto poškodenie nebolo zaznamenané v protokole z obhliadky vozidla, a ani vo fotodokumentácii, a môže si uplatniť svoj nárok na poistné plnenie.

Obhliadky vozidla vykonávajú buď k tomu určené pracoviská príslušnej poisťovne alebo k tomu oprávnení poradcovia či poisťovací makléri - obchodníci.

Pomocou aplikácie OBHLIADKY vieme zabezpečiť kompletnú dokumentáciu potrebnú k spracovaniu poistnej zmluvy.

Register strojov a zariadení

Kontrola originality strojov a zariadení bola zavedená pre potreby eliminovať a odhaľovať rôzne poistné a lízingové podvody, ale tiež ako prevencia voči krádeži a obchodovaniu s ukradnutými strojmi a zariadeniami. Cieľom bolo zaviesť jednotnú evidenciu u strojov a technológií, ktoré nemajú jednotné medzinárodné označovanie a ich identifikácia a evidencia nebola doteraz centrálne vykonávaná.

Kontrola originality strojov a zariadení pozostáva...

 • z fyzickej previerky, kde je skúmané, či neprišlo k manipulácii s identifikačnými prvkami, prípadne či sa uvedené zariadenie nenachádza v databázach odcudzených zariadení alebo nebolo predmetom inej podvodnej činnosti. Kontrolu originality vykonáva zaškolený personál a celý priebeh je automaticky nahrávaný do informačného systému strojov a zariadení (SaZ).
 • zo zaevidovania podrobných údajov do informačného systému SaZ a vykonania príslušného rozsahu značenia, podľa typu a veľkosti zariadenia.

Informačný systém SaZ

Na evidenciu strojov a zariadení sa využíva centrálna databáza. IS SaZ funguje ako webová aplikácia a na základe pridelených prístupových práv je možné vstúpiť do databázy kdekoľvek, kde je internetové pripojenie.

Evidencia je jednotná, prehľadná a jednoducho ovládateľná a obsahuje jednotlivé kategórie a za pomoci intuitívneho fulltextového vyhľadávania umožňuje zatriediť pracovný stroj alebo zariadenie do jednotlivých kategórii.

Stroj alebo zariadenie je možné v evidenčnom systéme vyhľadať pomocou špecifického identifikačného čísla, ktoré je jedinečné pre každý stroj alebo zariadenie.

Register osvedčení o zhode COC

Register osvedčení o zhode COC je vnútroštátny register štruktúrovaných údajov v spoločnom elektronickom formáte údajov z vystaveného osvedčenia o zhode COC podľa § 12 ods. 1 a dodatočných technických údajov potrebných na prihlásenie vozidla do evidencie vozidiel vyžadovaných jednotlivými členskými štátmi a zmluvnými štátmi. Elektronický formát štruktúrovaných údajov ustanovuje medzinárodný informačný systém vozidiel.

Záznamy z registra podľa odseku 1 sa prostredníctvom medzinárodného informačného systému vozidiel poskytujú jednotlivým členským štátom a zmluvným štátom

 • pri prvom prihlásení vozidla do evidencie vozidiel alebo,
 • pri zmene evidencie vozidla do iného členského štátu alebo zmluvného štátu.

Do registra sú výrobcovia vozidla povinní zasielať údaje o každom vyrobenom vozidle, ktoré má udelené typové schválenie celého vozidla podľa osobitných predpisov. Náklady spojené so zasielaním údajov a s prevádzkou registra znášajú výrobcovia.

Údaje z registra sa bezodplatne poskytujú prevádzkovateľovi vozidla na jeho vyžiadanie.

Zahraničné previerky

Predmetom služby je preverenie vozidla a jeho pôvodu v krajinách Európskej únie, USA a Kanade, ako aj v tretích krajinách.

Služba je zameraná na preverenie vozidiel v evidencii vozidiel jednotlivých krajín EU, v USA, Kanade i v tretích krajinách.

Ako postupovať?

V prípade záujmu o službu zahraničné previerky nás prosím kontaktujte e-mailom na previerky@iris.sk

Pri preverení v zahraničí možno získať informácie o tom, či vozidlo nie je hlásené ako odcudzené v niektorej z krajín Európskej únie, v USA, Kanade a v tretích krajinách, či bolo skutočne registrované v krajine jeho poslednej registrácie, či bolo z evidencie vozidiel danej krajiny riadne odhlásené, príp. či sa nejedná o vozidlo, ktoré bolo vyradené z prevádzky z dôvodu totálnej havárie vozidla.

Služba je spoplatnená.

Doba preverenia závisí od štátu, v ktorom sa vozidlo preveruje. Spravidla je to v priebehu 2-5 dní. Originál osvedčenia s výsledkom preverenia v zahraničí sa zasiela klientovi poštou, príp. si ho klient prevezme osobne u spoločnosti IRIS SH, s.r.o.